Články

Neznámy aspekt v živote Al-Jahiz

Neznámy aspekt v živote Al-Jahiz

Neznámy aspekt v živote Al-Jahiz

Mohammad Khalil

Časopis Al-Qasemi, Zväzok 1 (2009)

Úvod: Cieľom tejto štúdie je osvetliť ďalší aspekt širokého a vzrušujúceho života Al-Jahiz (159 h.-255 h). Tento aspekt súvisí s morálnou stránkou života al-Jahiz a pochybnosťami, ktoré o ňom vznikli. Skúma jeho postoj k rozšírenému fenoménu uranizmu / homosexuality), ktorý sa niekedy nazýva „inverzia“, keď sa vyskytuje u oboch pohlaví. Inverzia je druh sexuálnej odchýlky, ktorá sa vyznačuje príťažlivosťou jednotlivca k rovnakému pohlaviu, pre ktorú moderní psychológovia používajú výraz „homosexualita“ u mužov a „lesbizmus“ u žien. Táto štúdia sa však zameriava na homosexualitu medzi mužmi v islamskej spoločnosti všeobecne a predovšetkým al-Jahiz a jeho generácia.

Aby som dosiahol tento cieľ, musel som preskúmať príbehy a informácie z klasických zdrojov, ktoré napriek svojej vzácnosti nepotvrdzujú ani kategoricky nepopierajú, že al-Jahiz praktizoval „homosexualitu“. Ak sa však tieto kúsky informácií v klasických zdrojoch zhromaždia, môžu vytvoriť určitý obraz, ktorý poskytne jasnejšiu predstavu o tejto charakteristike.

Väčšina výskumov sa vyhýba tomu, aby sa s touto morálnou črtou charakteru al-Jahizovej vyrovnali, radšej sa jej nedopriať a radšej ju z neznámych alebo oprávnených dôvodov tajiť. Pravdepodobne je tento postoj zjavne výsledkom precitlivenosti na samotný predmet alebo zo strachu, že by sa poškodil status Al-Jahiz alebo hodnota jeho literárneho postavenia, ako sa domnievajú niektorí bádatelia, hoci podľa môjho názoru ani morálny aspekt, ba dokonca náboženský je pravdepodobné, že akýmkoľvek spôsobom zvýši alebo zníži alebo zvýši alebo zníži hodnotu autora alebo jeho spisovateľského stavu. Tieto kritériá by nemali byť súčasťou kritérií a štandardov posudzovania pisateľov a ich spisov. V skutočnosti vôbec neovplyvňujú výhody alebo nevýhody autora alebo jeho diel. Vzhľadom na to možno tvrdiť, že preventívne opatrenia vedcov vychádzajú z iných zdrojov a pravdepodobne majú určité opodstatnenie. Zaoberanie sa týmto aspektom v živote al-Jahiz neznamená nijako znižovať alebo znižovať hodnotu jeho diel, bez ohľadu na to, či praktizoval uranizmus alebo nie. Medzi arabskými i nearabskými vedcami panuje jednomyseľný postoj, že al-Jahiz je „pánom“ arabskej rétoriky kvôli jeho veľkému prínosu pre arabskú literatúru a arabskému i medzinárodnému mysleniu. Al-Jahizových diel je viac ako tristošesťdesiat v rôznych oblastiach ľudských poznatkov a vied. Niektoré zo slávnych výrokov o jeho dielach sú: „Diela al-Jahiz učia najskôr myseľ a až potom literatúru“. Iný hovorí prehnane: „V Nebi budem spokojný s knihami al-Jahiz‘ viac ako s jeho rajom! “ Najznámejšie knihy, ktoré Al-Jahiz napísal, sú al-Bayan wa al-Tabyin, al-Hayawan, al-Bukhala ‘, al-Rasa’el.


Pozri si video: Tomáš Petrásek - Organismy v kosmu: Panspermie a život v meteoritech Pátečníci PEN (Október 2021).